InvesteringsluikenAFER Patrimoine

Het vermogensfonds

AFER Patrimoine werd opgericht op 7 juli 2004. Het doel van dit investeringsfonds is om een regelmatige jaarlijkse waardering te realiseren die hoger is dan die van het Waarborgfonds. De beheerder van het fonds krijgt een grote vrijheid qua investeringskeuze. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van zijn reactievermogen en maximaal geprofiteerd van zijn bekwaamheid, die unaniem door de markt erkend wordt.

Om af te drukken (.PDF)

Download de huidige situatie van AFER Patrimoine
Download de AMF informatienota van AFER Patrimoine
Download het gedetailleerde portefeuilleoverzicht van AFER
Download de arbitrageaanvraag

1. PrestatiesDe valorisatie van de beleggingen gebeurt wekelijks.

  • De waarderingsdatum is telkens de woensdag die volgt op de ontvangst van uw storting.

  • Om al op woensdag interesten te ontvangen, moet u ervoor zorgen dat de stortingen en de aanvragen voor investeringen in rekeneenheden of arbitrage ons ten laatste op dinsdag - voor 16 uur – bereiken. (Is dinsdag een vakantiedag? Dan moet uw storting ons bereiken op de laatste werkdag voor woensdag).


Opgelet. Stortingen die na 16 uur aankomen, zullen pas de daaropvolgende week – vanaf woensdag – worden verloond. Dit geldt zowel voor het waarborgfonds als voor de rekeneenheden.

  • De liquidatiewaarde van de rekeneenheden komt overeen met de sluitingswaarde van de beurs op woensdagavond. Als de beurs niet geopend is op woensdag, dan zal er gekeken worden naar de sluitingskoers van de vorige beursdag.

Een vermogensfonds dat streeft naar betere prestaties dan het Waarborgfonds, maar met een zo laag mogelijke volatiliteit.


2. Samenstelling

Het GBF AFER Patrimoine wordt naargelang de marktevolutie geïnvesteerd in schatkistcertificaten, in ICBE’s, in obligaties op alle internationale markten en in verschillende sectoren, ... De beheerder van het fonds krijgt een grote vrijheid qua investeringskeuze. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van zijn reactievermogen en   maximaal geprofiteerd van zijn bekwaamheid, die unaniem door de markt erkend wordt. De referentierente van het GBF AFER Patrimoine is de EONIA (Euro Over-Night Index Average).
AFER Patrimoine heeft geen gewaarborgd rendement of klikeffect. Enkel het aantal aandelen wordt gegarandeerd. De waarde van dit GBF is rechtstreeks gekoppeld aan de fluctuaties op de financiële markten – zowel positief als negatief. Het risico wordt daarentegen gecompenseerd door de geleverde prestaties op lange termijn. Deze beleggingsvorm richt zich hoofdzakelijk naar personen die willen investeren op langere termijn.

Garantie bij overlijden

Deze garantie treedt in werking in het geval de belegger overlijdt voor zijn 75e verjaardag.

De garantie treedt automatisch in werking, geldt voor alle producten in rekeneenheden en heeft tot doel om na het overlijden van de belegger een uitkering te garanderen aan zijn begunstigden. Deze uitkering komt overeen met de waarde van de stortingen – exclusief kosten – die werden geïnvesteerd in de verschillende producten, en onder aftrek van terugkopen en arbitrages. De garantie beschermt bovendien tegen een eventuele waardedaling op het moment van het overlijden.

3. Evolutie van AFER Patrimoine

Evolutie van het aandeel over de afgelopen dagen

Votre version du flash player doit être mise à jour

Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.


4. Financiële beheersresultaten van AVIVA INVESTORS

Download de AMF informatienota

Druk de informatiefiche ‘Garantie bij overlijden’ af 

Contacteer ons

RESULTATEN VAN HET FINANCIËLE BEHEER AVIVA Investors France

Dit fonds zet in 2012 een uiterst positieve prestatie neer en doet het beter dan zijn referentie-index.

Aandelen

Na de mooie prestatie van de beurs in het eerste kwartaal hebben wij de blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkten ingeperkt, rekening houdend met de heropleving van de schuldencrisis in de eurozone. Deze is hierdoor van 31% eind december 2011 gedaald naar 16% eind juni 2012. In de zomer hebben we de sterke volatiliteit van de markten dan benut om het gewicht van aandelen te versterken. Zo bedroeg de blootstelling van AFER Patrimoine aan de aandelenbeurzen eind 2012 bijna 27% (waarvan 9,7% alternatieve fondsen).

Rentevoeten

In de loop van het jaar heeft het beleid voor het beheer voor de categorie Rente steeds tot doel gehad om de monetaire prestaties dynamischer te maken door middel van programma's voor de aankoop van obligaties van privéondernemingen met een looptijd van ongeveer twee jaar. Hierbij hebben we zowel vastrentende obligaties als obligaties met een variabele rente geselecteerd. De geprivilegieerde sector is zich blijven concentreren op financiële waarden met een korte looptijd.

Opbrengsten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige opbrengsten.

Opbrengsten exclusief dividenden, exclusief kosten

De gegevens uit de tekst werden becijferd op 31/12/2012: bron AIF, Europerformance